Cosgrove Mitral Valve Retractor

מפשק ייחודי לניתוחי לב המאפשרת חשיפה אופטימלית של חדרי הלב והמסתם המיטראלי .

תוצרת Kapp Surgical USA

 

לאתר היצרן